WCIT 2017 ร่วมหาทางออกพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รับมือประชากรแตะ 1.1 พันล้านคน

ราษฎรโลกที่มากขึ้นโดยตลอดแล้วก็คาดว่าจะสัมผัส 1.1 พันล้านคนในปี 2025 หรืออีก 8 ปีด้านหน้า จะก่อให้เกิดปัญหาขาดทรัพยากร …

Read More